Hosting service Suspended

Host name customer is expired, and now is suspended. To restore this domain name, the owner needs to contact the current registrar to renew it. If the renewal deadline is exceeded, this host name will be withdrawn and changed to an available status.

Dịch vụ lưu trữ Quý khách hàng đã hết hạn sử dụng, đang bị tạm ngừng. Để được sử dụng tiếp, chủ thể cần liên hệ với đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc đại lý cung cấp để nộp phí duy trì. Quá thời hạn theo quy định nếu chưa nộp phí duy trì tiếp, dịch vụ lưu trữ sẽ bị thu hồi và giải phóng sang trạng thái tự do

Expired account contact Hotline INET: 19009250